Hoşgeldiniz sayın ziyaretçimiz. Bugün 23 Haziran 2024.
E-Posta : Parola :
 


III
l   
Sen seni sanma derviş ol derviş
Nefse aldanma derviş ol derviş
2   
Aşka ol yoldaş gözden aksun, yaş
Vire gör can baş derviş ol derviş

Aşk odına yan olagör büryân
Canı kıl kurbân derviş ol derviş

Er sözin dinle Hak sözün anla
Ah edüp inle derviş ol derviş

Kesrete dalma Jezzeîe kalma
Bir şeyi alma derviş ol derviş
6
Sen seni satma nefs okun atma
Şirke baş çatma derviş ol derviş
7
Kalbi et nalvet kalmasun halvet
Bula, gör vahdet derviş ol derviş
8
Huyunu erit er yoluna git
Halk levmin yut derviş ol derviş
9
Egnine gey şal kalmasun hiç mal
Özini yoğ al derviş ol derviş
10 
Güç olanı çek kalmaya hiç şek
Gaybi tek tur tek derviş ol derviş

S.99


IV
1
Görün zâhid aceb sevdaya düşmüş
Hakı buldum sanub davâya düşmüş

Şehâdetde mecali yok sunuda
Sanup gördüm aceb rüyâya düşmüş

Hayâl-i hâb ile olup teselli
Keenne rütbe-i ulyâya düşmüş

Ayan olan sana mestur olucak
Nihân olan çü hep ihfâya düşmüş

Vücûdı olmuş iken mazhar-ı hû
Yine zahirde huya haya düşmüş

Mudıllın mazharı oldu hakikat
Anınçün dembedem iğvâya düşmüş

Buların her nesi varsa hakikat
Maaşı emrine sermâye düşmüş

Aman zâhid geç irşâd da'vîsinden
Kul âzâd eylemek Mevlâya düşmüş
10 
Özini bilmedin Bu-Cehl iken sen
Muhammed Mustafâ hemsâye düşmüş
11 
Göz açmak gözü açıkla iş iken
Acebdir şimdi ol a'maya düşmüş
12 
Muvahhid bildi Hakdan gayrı yokdur
Anınçün laya ne illâya düşmüş
13 
Hakikat ana bürhân-ı Muhammed
Kime telkin-i surî mâye düşmüş
14 
Mahabbetden bulanlar vahdete yol
Ne esma virdi ne ihyaya düşmüş
15 
Şuhûd eyle bugün didâr-ı Hakkı
Anı sen sanma kim ferdaya düşmüş
16 
Hakı bilen görür her şeyde Hakkı
Anı hasr eylemek tersâya düşmüş
17 
Basiretle basarla Hakkı görmek
Hak ile Hak olan danaya düşmüş
18 
Gel imdi ehl-i vahdet yoluna git
Ki anların yolu bâlâya düşmüş
19 
Ko gayri kendin ihya eyle Gaybî
Diriltmek ölüyü isa'ya düşmüş

S.101


I
Kafiyet-ül-Sad

1   
Gel gönül gözle rızâyı aşka uy sen hâs-ül-hâs
Geç bu da'vâ-yî emelden aşka uy candan menâs
2  
Derd-i aşk zahir olunca şöyle çalış durma hiç
Râh-ı Hakdır aşk yolu hem anda olur ihtisas
3  
Pes celâl yüzünde makhûr olmayınca nefs-i bed
Neylesun nitsün şu kul kim bed hûdan olmaz halâs
4  
Her ki geldi bu tarikde ömrün ifna eyledi
Derd-i aşkdan geldi ana bir hulûs ile ihlâs

Hak yoluna kim girerse akıbet şâdan olur
Anın içün buldu Gaybi çok şükür şirkden halâs

S.102


I
Kafiyet-ül-Ayn

1
Kulûb-ı evliyadır bil metali
Me'ârifle hakâyıkdır tavâli
2   
Hakâyıkdır bu suretler yüzünün
Tecelliyâtı olur hep levâmi

Mezahirdır bu eşya gerçi hakka
Velî meclâ-yı a'zam kavni cami

Aceb yüzdür şu kim yüzbin yüzü var
Kiminde nâtık u kiminde sâmi'
5
Tecelli etmezse Gaybi iradet
Niçün âlem olurdu ana hâşi

S.103
 
I
Kafîyet-ül-Gayın

1
Tâlib-i Hadi olan itmez mahabbetden ferağ
Âşık-ı didâr olan eyler mi sohbetden ferağ
2  
Vâdi-i eymen femin anda lisanındır Kelim
Hiç zeban-ı aşk gelir mi ilm u hikmetden ferağ
3  
Başdan ayağa vücûdun sırrını keşf eyleyen
Eyler ol âlemdeki keşf-ü- kerametden ferağ
4   
Pertev-i aşk-ı Hûda kim dilde eyleye zuhur
Gün be-gün gelür ana la-büd cehâletden ferağ

Kendisiyle kendüye aşık olupdur Gaybîyâ
Aynı eşya oldu ol itmedi halvetden ferağ

S.104

I
Kafîyet-üI-Fe
1
Muvahhidler ana derler tasavvuf
Hakın ola ten u cânda tasarruf
2
Böyle her anda bu şân-ı îlâhi
Şu'ûnat üzre etmeye teşerrüf
3
Ne hâle mazhar ise razı ola
Vücûduna" getirmeye tekellüf
4
Hakâyıkdan eğer müşkil sorulsa
Cevâbında hiç etmeye tavakkuf
5
Tecelliye ola tâbi hemîşe
Mahalle göre kullana tasarruf
6
Ebu'l-vakt ola hâle nazır ola
Anınçün olmaya asla teessüf
7
Hakikat cümle sırra arif ola
Velâkin halka göstere tasarruf
8
Ne yüze tutsa anda Hakkı bula
Bulunmaya ana göre tasarruf
9
Tasarruf Gaybi dervişin katında
Olandır bi-teellüf bi tasarruf

S.105

I
Kafiyet-ül-Kaf

Ey tâlib-i Hak aşık ol âşık
Ey şeyh-i mutlak âşık ol âşık

Gayriyi terk et aşk yoluna git
Sana baş öğüt âşık ol âşık

Mâsivâyı sil halvet olsun dil
Hakı sende bil âşık ol âşık

Çille vü halvet bâis-i gaflet
Aşkı kıl adet âşık ol âşık

Düşme esmaya kalma rü'yâya
Er müsemmâya aşık ol âşık

Aşkı kim buldu yolu doğruldu
Hak ile oldu âşık ol âşık

Aşkdır mâye elde sermâye
Gaybî bul paye âşık ol âşık

S.106


II

Muhammed mazhar-ı Hakdır muhakkak
Ne mazhar belki ayn-ül-Hakdır el-Hak

Mezâhir mâye-i feyzine muhtaç
Hakikatde odur feyyâz-ı mutlak
3  
Kemâl-i kibriyâsın bundan anla
Buyurdu (men re'âni kad re'el-Hak)

Hakikat mazharıdır kâinatın
Anın zâtından oldu cümle müştak

Vücûda gelmese ol sırr-ı levlâk
Küşâd olur muydu bu sırr-ı muğlak
6  
Velîler cümleten ubbâd-ı vaktdir
Düşerler şer'-i vaktde hep muvaffak
7
Şefi' olmasa Gaybî'ye o Hazret
Vilâyet tahtına olur mu elyak

S.107

I
Kafiyet-ül-Kef


Gerçek velî olan kişi aşk derdine düşmek gerek
Düş görmeden bitmez işi aşk derdine düşmek gerek

Cümle havalardan geçe zehri şeker diyü içe
Cehd ide can gözün aça aşk derdine düşmek gerek

Er yoluna bel bağlaya hem ciğerini dağlaya
Gah inliye gah ağlaya aşk derdine düşmek gerek

Aşksızlara bu yol haram anun işi olmaz tamam
Derviş olanlar subh u şam aşk derdine düşmek gerek

Gaybi verenler varını duydu gönül esrarını
Bir gün görürler yarını aşk derdine düşmek gerek

S.108

I
Kafiyet-üI-Lam


Arifin bir sohbeti bin halvete minnet değil
Ala gör bir can ile bin can ana kıymet değil

Halvet edüp mâsivâdan kalmayan talip değil
Bulmaya rıdvân mülk-i ahret cennet değil

Halvet idüp kendüyi halkdan cüda tutan kişi
Günde bin kez halvet etse kâbil-i kurbet değil

Halvet etdüm deyü sofi gayra hor bakma sakın
Hakdan ayrı yer mi vardır kangı yer halvet değil

Halvet etmenin meali akıbet vuslat ise
Ayn-ı eşyayım dedi Hak kangı yer vuslat değil

Hâne-i dilden havâtır nakşını mahv edene
Sanma kim kesret yüzünden görüne vahdet değil

Gaybi'yâ sen kendini gönülde pinhân et hemân
Çünkü maksûdun senin âfet olan şöhret değil

S.109

II

Gönül gitdi elimden ele gelesi değil
Hallâk ile bir oldu artık ölesi değil

Ol bir ile bir olan cümle âleme dolan
Böyle sultanlık bulan kulluk kılası değil

îrişmiyen vahdete vahdetdeki lezzete
Girer ise cennete hergiz bulası değil

Can iline dalmayan Hak dadını bulmayan
Bu sûretde gülmeyen hergiz gülesi değil

İkiliği silmiyen Hakkı canda bulmayan
Gaybi kendin bilmiyen Hakkı bilesi değil

S.110

III

Özünü bilmeyen nadan u câhil
Neden sanur aceb kendini kâmil

Amel hammalıdır erbâb-ı berzah
Hakikat erleri âlim ve âmil

Seni cehlindürür Hakdan ayıran
Hakikat yokdurur ortada fasıl

İlm ayn-ı amel hem ayn-ı zâtdır
Anınla kat' olur Hakka menâzil

Gönül mülkü Hüdânın ilm ü mülkü
Amel olmaz hakikat ana dâhil

İlim Hakkın amel halkın kemâli
İlim baki amel lâ-büdde zail

Hüdânın ilmidir yürü ol agâh
Cehalet suretinde kalma gafil

Seni sen nûr-ı Hakla bildin ise
Komadın kıl kadar ortada hâil

Özün bîlmekde olagör mücâhid
Olasın sen de Gaybî Haka vâsıl
10 
İlim billaha say eyle yürü var
Bu beyhude amellerden ne hâsıl

S.111


IV

1
Sırr-ı Hakdan âgeh olmak ister isen ey gönül
Sen seni müşkül edinüp sen seni hail eyle gil
Ehl-i Hakka hemreh olmak ister isen ey gönül
Sen seni müşkil edinüp sen seni hall eyle gil
2
Sana senden gayrisinden yokdur asla fâide
Merci-i ilm özündür hep sanadır aide
Her nefes Hakdan nüzul etsün dilersen mâide
Sen seni müşkil edinüp sen seni hall eyle gil
3
Devr-i dâim hidmet üzre bu cihan bir bendedir
Bildim eyle zira sırr-ı sübhân sendedir
Zahir ü bâtın Hakindir çünkü bu can tendedir
Sen seni müşkil edinüp sen seni hall eyle gil
4
Kadrini fehm et sakın sermâyen ibtâl eyleme
Gel ma'âd u mebdein ilminde ihmâl eyleme
Sen sana eyle teveccüh gayra ikbâl eyleme
Sen seni müşkil edinüp sen seni hall eyle gil
5
Hâb-ı bîdâriyetindir hep görünsün sen seni
Senliğindir sana perde sen seni anla seni
(Men aref) sırrına el ur Gaybi'yâ olgıl gani
Sen seni müşkil edinüp sen seni hall eyle gil

S.112

V
1
Ey hakikat gencine ersem diyen
Zikr-i Hakka cân-ü- dilden tâlib ol
(Men aref) cennetine girsem diyen
Zikr-i Hakka cân-ü- dilden tâlib ol
2
Zikr-i Hakdan dilini etme cüda
Tâ ere dilden dile feyz-i Hûda
Kıl tazarru can ile baş et fedâ
Zikr-i Hakka cân-ü- dilden tâlib ol
3
Niceye dek bu heva ile heves
Murg-ı cana idesin cismin kafes
Gel nefes tut Hakkile sen her nefes
Zikr-i Hakka cân-ü- dilden tâlib ol
4
Mâsivâdan kalbini kıl halvet et
Sırrına aşkdan cila ver celvet et
Hak ile Hakdan Haka sen vuslat et
Zikr-i Hakka cân-ü- dilden tâlib ol
5
Tıfl-ı cana şehd-i aşkı kıl gıda
Vâsıl ol gıl rütbe-i merdâne tâ
Lezzet almak ister isen dâima
Zikr-i Hakka cân-ü- dilden tâlib ol
6
Her kimin olsa dilinde zikr-i Hak
La-cerem düşer anın kalbine Hak
Zikr u fikr ile bulunur sırr-ı Hak
Zikr-i Hakka cân-ü- dilden tâlib ol
7
Zikr-i Hakka kim olur İse enis
Gaybi"yâ Hakdır ana lâ-büd celîs
Meclis-i aşkda nefâ'isden nefis
Zikr-i Hakka cân-ü- dilden tâlib ol

S.113


VI

1
Ey tecellî-i cemâlin talibi
Gel cemâl-i pire candan tâlib ol
Vey teselli-i visalin râgıbı
Gel cemâl-i pîre candan tâlib ol
2
Sâlik-i râha gerekdir aşk-ı Hak
Merd-i Hakka hidmet eyle al sabak
Dide-i Hakbin İle gel Hakka bak
Gel cemâl-i pire candan tâlib ol
3
Nûr-ı Hakdır görünen nûr-ı cemâl
Anın içün yokdur ana hiç misâl
Budur ancak mazhar-ı küll-i kemâl
Gel cemâl-i pîre candan tâlib ol
4
Hasta-i aşk olana gelür tabîb
Feyz umar anın içün cümle garib
Oldurur senden olan sana karib
Gel cemâl-i pire candan tâlib ol
5
Aşkına düşgil o zâtın rûz-u-şeb
Keşf ola sırr-ı vücûdun cümle heb
Ayn-ı Rabdır sanma anı gayr-ı Rab
Gel cemâl-i pire candan tâlib ol
6
Aşk-ı pir oldu bu yolda rehnümâ
Anın aşkı olmasa oldun cüda
Aşk-ı pirden gayrısıdır mâsivâ
Gel cemâl-i pire candan tâlib ol
7
Gaybiya kim kılsa Hakkanî nazar
Cezbe-i Hak canına eyler eser
İlmi koyup aynına eyle sefer
Gel cemâl-i pîre candan tâlib ol

S.114


VII

1
Sem'-i vaslın âşık-ı pervanesi
Oldu bilmem nice olur şeydâ gönül
İştiyâk-ı yâr ile dil hanesi
Doldu bilmem nice olur şeydâ gönül
2
Nefs-ü-şeytân-u- hevâ aldı yolu
Mâsivâ kapladı hep cân-ü-dili
İrmez ise dâmen-i vasla eli
Kaldı bilmem nice olur şeydâ gönü!
3
Geldi gitmek üzre kendin bilmedi
Nevm-i gafletden uyanmış gelmedi
Gül cemâlin hasretinden gülmedi
Soldu bilmem nice olur şeydâ gönül
4
Râh-ı Hakkı bilmedikçe gidemez
Hazz-ı nefsi koyup ahdin güdemez
Varlık ile kimse vuslat idemez
Bildi bilmem nice olur şeydâ gönül
5
Meyl ider durmaz kuru sevdalara
Uğradır başımızı gavgâlara
Gaybî dervişi aceb ferdalara
Saldı bilmem nice olur şeydâ gönül

S.115

I
Kâfiyet-ül-Mîm
1
Muktedâmız aşk-ı Hakdır aşkı edindik imâm
Anın içün oldu her demde sâlâtımız müdâm
2
Aşk-ı Hakdır ilm nafile bize safi amel
Aşk-ı Hakdır zikrimizle şuglumuz her subh u şâm

Her ibadetin hakikat canı aşk-ı Hak durur
Aşk-ı Hak olmayıcak hiç olamaz bir şey tamâm

Aşkı inkâr eyleyenler Hakkı inkâr etdiler
Enbiyâ vü evliya aşkdan alurlar feyz-i tam

Zahir u bâtın kamu aşk ile kâ'imdir cihan
Sûret-i aşkdır bu âlem Gaybi'yâ bil vesselam

S.116
 
II

1   
Ben dimekden geç bu sende ben diyen Hakdır beğim
Belki can ayn-ı bâtındır cümle ten Hakdır beğim
2
Hüsnü zahir olmak içün nevbenev hil'at giyüp
Ahsen-i sûretde dâ'im devr iden Hakdır beğim
3
Arş-ı dilde ma'rifet miracın idin ârifâ
Vech-i âdemden cemâli gösteren Hakdır beğim
4
Didiler âgâh-ı vahdet ger Nebî-vü- ger velî
Âdem-u- âlem tonunu bürünen Hakdır beğim
5
Dîde-i Gaybî ile baksan hakikat âşıka
Zerre zerre kâinatda görünen Hakdır beğim

S.117
 
III

Sohbet-i câhil yeter ariflere nâr-ı cehîm
Âhiretde görmesin ister ise nâr-ı elim

Canını sıtma tutar şöyle sakîm eyler seni
Meclisinde oturursa iki saat bir leîm

Meclise câhil burûdet bahş eder dâim hemân
Kır domuzun görmedinse var anınla ol mukim

Feyz-i ilhamım kesilsün der ise ger bir veli
Hemdem olsun dâ'ima anınla bir câhil sakîm

Kelbe rağbet eyle etme bunlara rağbet sakın
Dediler câhilden evlâ oldu bir kelb-i alim

Duzahiler çehresini seyr ise maksûd eğer
Çeşmini ayırma erbâb-ı cehlden tut sırât-ı müstakim

Ehl-i duzah olduğuna câhilânın Gaybîyâ
Şâhid-i âdil bu kim ehl-i Haka olmaz nedim

S.118

 
IV


Bir sözde kim vardır hatâ estağfirullah-el-azim
O işde varsa nâ-sezâ estağfirullah-el-azim

Şer'-i şerif imiş temel makbul değil ansız amel
Bildik işmiz hep halef estağfirullah-el-azim

Bâtılda etmedik karâr Hakdan yana ettik firar
Şer'a'muhâlif her ne var estağfirullah-el-azîm

Kimin yolu ilhâd ola sanma anı irşâd ola
Âhır demi berbâd ola estağfirullah-el-azîm

Şer'i bırakmamış selef sonra gelen hayr-ül-halef
Olmayalım biz de telef estağfirullah-el-azîm

Hakkın habîbi Mustafa odur bu yolda rehnümâ
Andan cüda Hakdan cüda estağfirullah-el-azim

Gaybi heman budur sözüm şer' üzre muhkemdir özüm
Döndü mübahiden yüzüm estağfirullah-el-azîm

S.119


V
 
1   
Elin aldım öperek gayri eli neylerim
Yolum buldum azizim gayrı yolu neylerim
2
Bizi bize bildirir benliğimiz öldürür
Aşk ile doldurur gayri dolu neylerim
3  
Cümle erlerden kavi dostlara mürüvvetli
Sözü baldan lezzetli gayrı balı neylerim
4  
Pirin yüzü Hak yüzü pîrin özü Hak özü
Pirin sözü Hak sözü gayrı sözü neylerim
5
Dersi Gaybî okudur cana lezzet akıdır
Hak kokusu kokudur gayrı gülü neylerim

S.120

I
Kafiyet-üI-Nun


Mürşid odur kim demâdem Hakkı eyleye ayan
Vech-i pâkinde tecellî eyleye ol bi-nişân

Nutku mıknatıs ola kabil vücûdun cezbine
Gaşy ola ger talibe kılsa nazar bir kez hemân

Hem ledünni ilmini bilmekde hızr-ı vakt o!a
Hak anda zahir olup Hakla ola her zaman

Aşk ile ihya ede mürde kulubu dembedem
Feyz-i irfanı ile mi'râc ede Isi-i can

Zahir ü bâtında ki müşkilleri hall eyleye
Kâşif-i esrâr-ı vahdet ola herdem her zaman

Alem-i gayb-ü- şehâdet hep ana mekşûf ola
Cism ola âlem ana ol âleme rûh-ı revân

Enfüs-ü- âfâk denilen ana nisbet bir ola
Âlem-i vahdetde olmaz zira Hakka in-ü-ân

Hâb-ü- bidâride her ne kim görürse Hak diye
Vahdet-i Hakdan özin ayırmaya bir dem bir an

Aşka tergîb ettirip âdetleri hark etdire
Kalmaya asla berâzih hep ayan ola nihân
10
Kavl-ü- fıl-ü- hulku tezhîb eyleyip safî ola
Aks ola âyine-i kalbine anın dü-cihân
11 
Bâde-i vahdet suna hem sohbetine her nefes
Mest-i meczûb etdirip hall etdire müşkil hemân
12 
Nusha-i vahdet olan nefsini ta'lîm eyliye
Gün-be-gün vire terakki Hakka ola tercemân
13 
Talibe mâhiyet-i zât u sıfatı bildire
(Men arefe nefseh) hadîsinde komaya bir gümân
14 
Devre düşmekden kamu esnafı tahlîs eyleye
Gün-be-gün müridlere ola hayât-ı câvidân
15 
Ma-hasal gözün görüp sözün işiden Gaybi'yâ
(Len terâni) gussasın çekmeye ola şâdmân

S.122
 
II

1
Ehl-İ vahdetden su'âl et sırr-ı dehrin neydiğin
Sırr-ı devri bilmeyen bilmez bu devrin neydiğin

Devrin itmam etmeyüp esfelde devr eden garîb
Kanda idrâk îder ol lûtf ile kahrın neydiğin
3
Câmi'-i dünyâ vü ukbâ hazret-i âdem durur
Âdem ol kim bilesin haşr ile neşrin neydiğin
4
Eyleyüp kat'-ı berâzih ân-ı dâ'im olmayan
Bilmedi nutkun dahi hem kutb-ı arzın neydiğin

Vahdet-i sırfa erip aynûnete sâil olan
Gaybi'yâ ol bildi ancak sırrı devrin neydiğin

S.123
 
III


Gönül tıflı demâdem ders alır pîr-i tarikatden
Olur elbette müstahrec bu esrâr-ı hüviyyetden

Müderris aşkdır ilm-i ledün dersine bil ey can
Mülâzım ol dergaha haberdâr ol hakîkatden

Özünü bilmeğe sarf eyle ömrü sarf ise maksûd
Ko nahv ü mahvı ciddiyle halâsa kayd-ı kesretden
4
Me'âni zevkine sa'yet beyân eyle bedâyi'den
Me'ânidir murâd olan bu elfâz u bu süretden

Usul ile furû' ise muradın ey fakih-ı can
Usûliyle eriş aşka garaz bu fer'-i hilkatden

Kelâm-ı mantık istersen haber al nutk-ı pâkinden
Sıfât-u- zâtın fehm et yeter hey'etle hikmetden

Muhaddis olmak istersen hadis-i nefsini anla
Hadis-i sırnnı duyan duyar sırr-ı nübûvvetden

Kitâbullâh-ı ekber hem kelâmullâh-ı nâtıksın
Müfessir olmak istersen haberdâr ol bu fıtratdan

Eğer bilmek dilersen künhünü nefsin ve idrâkin
Mücellâ eyle dil mir'âtını zeng-i küdûretden
10 
Mücellâ et sarây-ı hâs olan kalbi ta'allukdan
Tecell-i Hûda sofi olur ancak, bu halvetden
11 
Cemâl-i sun'-ı rabbanide seyr et sâniin nakşın
Bu rü'yetden hakikatde garaz mi'râc-ı Hazretden
12 
Müşâhed olamaz olsa mücerred maddesiz Allah
Münezzehdir diyen mahcüb olupdur Hakkı rü'yetden
13 
Anâsırdan müşâheddir cemâl-i nûr-i yezdânî
Basiretle sana sen bak habîr ol ayn-ı vuslatdan
14 
Kemâl ile eğer mâhiyetin idrâk edeydin sen
Ferahdan canını ihdâ ederdin sen bu lezzetden
15 
Dü âlemde cemâl-i Bâriden mahcüb olursun sen
Eğer zevk almaz isen Gaybi'yâ sırr-ı ma'iyetden


S.125